Smlouva - internet

Číslo smlouvy (variabilní symbol): …………………...........

  

Poskytovatel: ISP telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05840171

 

 

Uživatel:

 

Firma/ IČO..………………………..........................................................................................................................

 

Jméno ……………………………...........................................................................................................................

 

Číslo OP....................................................................................................................................................................

 

Adresa bydliště…………….....................................................................................................................................

 

Telefon: ……………………………………………………...................................................................................

 

Email: ……………………………………………………......................................................................................

 

Adresa přípojného bodu…………...........................................................................................................................

 

Podlaží/Číslo bytu.....................................................................................................................................................

 

Typ zařízení:……………………………………………………………..................................................................

 

Fyzická adresa síťového adaptéru:……………………………………………………………................................

 

I.

Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy je instalace a dodávka služeb specifikovaných v bodě II této smlouvy a závazek uživatele za tyto služby hradit poplatky.

 

II.

Specifikace poskytnuté služby

 

Tarif :  

Maximální inzerovaná rychlost (Mb/s) Stahování /Odesílání:

Běžně dostupná rychlost (Mb/s) Stahování /Odesílání:

Minimální rychlost (Mb/s) Stahování /Odesílání: 

III.

Cena za poskytnuté služby

 

Cena za připojení činí ….............................Kč měsíčně. Poplatky za provoz budou hrazeny na účet poskytovatele, kde variabilní symbol je číslo smlouvy, vždy k 15 dni v daném měsíci a to po celou dobu trvání smlouvy do data ukončení kterékoli ze stran.

 

V případě prodlení platby má poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytované služby a to až do zaplacení dlužné částky, pokud se strany nedohodnou jinak. Za znovu připojení (z důvodu odpojení pro neplacení) je účtován poplatek 1000,-kč splatný v následujícím měsíčním paušálu dle této smlouvy.

 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ,pokud níže není stanoveno jinak. Platnost a účinnost nastává v dnem podpisu smlouvy. Obě strany se dohodly na uzavření smlouvy na dobu určitou - neurčitou (nehodící škrtněte)

s dobou trvání . . . . . . . . . . . . . . měsíců od podpisu této smlouvy.

 

Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhému účastníkovi smlouvy.

 

 

IV.

Uživatel se zavazuje

 

Nepřipojovat žádná jiná zařízení vně či mimo místa přípojného bodu uvedeného ve smlouvě bez vědomí poskytovatele ani toto připojení nezprostředkovat, porušení tohoto ustanovení má za následek trvale odpojení bez jakýchkoli dalších nároků.

 

Využívat služeb solidárně k ostatním uživatelům, v případě neúměrných datových toků nebo snahy ohrozit bezpečnost dat ostatních uživatelů může poskytovatel dočasně omezit rozsah i rychlost připojení.

 

Nezneužít připojení k nelegálním účelům ( v rozporu ze zákonem ),takovéto jednání by mělo za následek trvale odpojení ,bez jakýchkoli dalších nároků.

 

V případě změny údajů z této smlouvy je povinen uživatel tyto neprodleně nahlásit.

 

Umožnit kontrolu zařízení na adrese ze smlouvy.

 

V.

Závěrečná ujednání.

 

Nedílnou součásti smlouvy je příloha č. 1 ,, Všeobecné smluvní podmínky platné od 1.1.2021‘‘ , ceník a parametry služby umístěné na domovské stránce

poskytovatele.

 

Uživatel prohlašuje,že byl při podpisu smlouvy seznámen se zněním smluvních podmínek, které se poskytovatel i uživatel rozhodli dodržovat.

 

Poskytovatel bude informovat o změnách nastavení či případných dalších službách na svém portále http://www.isptelekomunikace.cz

 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a v této smlouvě neupravené se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

 

Uživatel svým podpisem dává souhlas k uchování osobních údajů, které nebudou poskytnuty třetí osobě.

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každý má hodnotu originálu. Každá ze smluvních stran dostane po jednom vyhotovení.

 

 

Datum podpisu: ……………………………………………………

 

 

Datum aktivace : …………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uživatele:-------------------------------------- Za poskytovatele:------------------------------------------