Smluvní podmínky od 1.3.2017

Všeobecné smluvní podmínky poskytovatele přístupu uživatelů ke službám (dále jen Všeobecné podmínky, zkratka "VP")

1. Platnost a vymezení základních pojmů

 • 1.1 Tyto Všeobecné podmínky platí pro poskytování  služeb poskytovatelem především na serveru: www.isptelekomunikace.cz.
 • 1.2 Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.
 • 1.3 Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.
 • 1.4 Poskytovatelem přístupu k síti internet je společnost ISP telekomunikace s.r.o., IČO: 05840171, která je poskytovatelem internetových služeb, dále jen "poskytovatel".
 • 1.5 Uživatel je osoba, která má s poskytovatelem nebo prodejcem poskytovatele uzavřenou smlouvu na poskytované internetové služby. Prodejce je ve smyslu těchto Všeobecných podmínek také uživatelem. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba , která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy. Pro potřeby smlouvy o poskytování www služeb nebo smlouvy o připojení se má na mysli uživatelem pojem zákazník.
 • 1.6 Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s poskytovatelem zastupuje poskytovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování internetových služeb poskytovatele.
 • 1.7 Subdodavatel je osoba dodávající poskytovateli dílčí plnění, nutné pro poskytování internetových služeb.
 • 1.8 Testovací období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby.
 • 1.9 Závazná objednávka je úkon uživatele s účinky smlouvy, pokud je poskytovatelem přijata.
 • 1.10 Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.
 • 1.11 Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí poskytovatele a počítačovými sítěmi třetích osob.
 • 1.12 Internetové služby jsou služby, které užívá uživatel na základě smlouvy. Jedná se o umístění www stránek na serveru poskytovatele, e-mailové služby, připojení na Internet, tvorba www stránek, reklamní služby na Internetu apod.

2. Poskytované internetové služby

 • 2.1 Poskytovatel na základě objednávky umožní uživateli přístup do počítačové sítě spojené s Internetem. Za tím účelem je zřízeno připojení. Zřízení tohoto připojení bude zajištěno poskytovatelem na základě zvlášť sjednané smlouvy.
 • 2.2 Hardwarové i softwarové vybavení, které je nutné k přístupu, obstará poskytovatel. Případná dodávka hardware a software za tímto účelem bude mezi uživatelem a poskytovatelem sjednána smlouvou.
 • 2.3 Přístup je k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu, 7 dní v týdnu. Rozsah, resp. délka tohoto přístupu je předmětem sjednané smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem úprav a oprav výpočetního systému. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem. Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji.
 • 2.4 K ohlášení poruch udržuje poskytovatel telefon (777 700 781), dosažitelný v pracovní dny v době 9.00 až 17.00 hodin, víkendy a svátky od 10 do 14 hod. , mimo tuto dobu pak e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 2.5 Poskytované služby jsou určeny výlučně smluvnímu partnerovi a nesmějí být dány k dispozici třetí straně.
 • 2.6 Pokud je předmětem sjednané služby neinteraktivní přenos dat formou elektronické pošty, zaručuje poskytovatel maximální dobu zdržení přenášených souborů v jeho systému dvě hodiny. Poskytovatel neručí za zdržení, způsobená třetí osobou.
 • 2.7 Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy uživatele, pokud to bude vyžadovat routing sítě.
 • 2.8 Podle rozsahu objednaných služeb zajistí poskytovatel nepřetržitý provoz domény uživatele, t.j. zajistí přístup účastníkům sítě Internet k www stránkám uživatele, přístup uživatele k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP. Provoz domény může být poskytovatelem zajištěn na základě zvlášť sjednané písemné smlouvy.
 • 2.9 Vlastníkem doménového jména se stává uživatel, nikoliv poskytovatel nebo prodejce, či zprostředkovatel. Poskytovatel zajistí registraci doménového jména. Registrace doménových jmen CZ, COM, ORG nebo NET je platná 1 nebo 2 roky a pak se za poplatek obnovuje.

3. Ochrana dat

 • 3.1 Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.
 • 3.2 Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje telekomunikační tajemství podle Zákona o telekomunikacích. Pokud se při poskytování služby dozví poskytovatel jakékoliv informace o uživateli, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu uživatele v rámci obecně platných právních předpisů.
 • 3.3 Uživatel může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.
 • 3.4 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

4. Povinnosti uživatele

 • 4.1 Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.
 • 4.2 Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě, zejména se zdrží nespecifického šíření nevyžádané elektronické pošty.
 • 4.3 Uživatel zajistí korektnost a technickou správnost zveřejňovaných informací v síti, a to zejména routovacích informací a dále informací o doméně uživatele v rámci DNS. Uživatel nebude připojovat neregistrované sítě a šířit jejich routovací informace v síti.
 • 4.4 Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).
 • 4.5 Uživatel nesmí využít internetových služeb k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy, obecně platnými v České republice.
 • 4.6 V případě vystavení stránek, které jsou v rozporu s právními předpisy, obecně platnými v České republice nebo dobrými mravy, bude poskytovatel iniciovat ukončení provozu takových stránek nebo jejich provoz ihned ukončí.

5. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

 • 5.1 Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník internetových služeb je vystaven na internetu na adrese www.isptelekomunikace.cz Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi smlouvy. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální dohody.
 • 5.2 Ceny za sjednané služby jsou placeny  měsíčně vždy k 15 dni podle sjednané smlouvy na účet poskytovatele.  Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. V případě nezaplacení do 10 dnů po termínu splatnosti, může být uživatel písemně vyzván doporučeným dopisem na adresu dle smlouvy k neprodlenému zaplacení závazků vůči poskytovateli. Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet poskytovatele. Pokud ani po 20 dnech od splatnosti  nebudou všechny pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli  sítě Internet. Za každý den prodlení je účtována smluvní pokuta ve výši 0.15% z dlužné částky. Pokud uživatel neuhradí své pohledávky do 30 dnů od termínu splatnosti , bude poskytovaná služba zrušena (např. zrušení připojení, mailu, vedení domény apod.). Vystavení upomínky a náklady spojené s její evidencí jsou předmětem poplatku 300 Kč, který bude připsán v následujícím platebním termínu. Znovu uvedení zrušené nebo přerušené služby do provozu je pak zatíženo poplatkem ve výši 1.000,- kč.
 • 5.3 Pokud je závadou na systému poskytovatele znemožněno uživateli užívání služeb  po dobu delší než 3 dny od nahlášení poruchy uživatelem, má uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu třicetinu. Pokud by služba byla závadou na systému poskytovatele nedostupná uživateli více než 10 dní v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek na základě žádosti uživatele v plné výši. Vrácení poplatku nebo jeho části je realizováno snížením částky při zpoplatňování služeb za následující měsíc, jen pokud to není možné pak fakturou vystavenou uživatelem k prvnímu dni následujícího měsíce. Uživatel bere na vědomí, že v případě výpadku serveru nebo při oprávněném pozastavení služeb, či jejich ukončení podle podmínek smlouvy či podle Všeobecných podmínek nenese poskytovatel odpovědnost za případné škody resp. ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním připojení k internetu či www služeb. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně ani jinou cestou vymáhat jakékoli jiné náhrady, než slevu podle bodu 5.3 těchto Všeobecných podmínek.
 • 5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním internetových služeb poskytovatele.

6. Závěrečná ustanovení

 • 6.1 Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb, tzn. mimo jiné okamžité přerušení nebo zrušení poskytovaných služeb.
 • 6.2 Poskytovatel neručí za škody způsobené uživateli přerušením služeb dle bodu 5.2 a 6.1 těchto Všeobecných podmínek.
 • 6.3 Místem plnění poskytovatele pro účely těchto Všeobecných podmínek je území ČR. Servery jsou umístěny v Praze a Ostravě nebo na jiném vhodném místě připojeném na internet.
 • 6.4 Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2017. Poskytovatel je oprávněn tento řád měnit s tím, že je povinen jej zveřejnit měsíc před jeho účinností prostřednictvím adresy www.isptelekomunikace.cz


V Praze, platný a účinný od 1.3. 2017